Již v roce 2014 vyšlo nařízení Evropského parlamentu a Rady EU týkající se prevence a regulace zavlékání nebo vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů. Na celounijním seznamu je celkem 66 zakázaných nepůvodních druhů rostlin a živočichů. Jedná se o 11 druhů savců, 5 druhů ptáků, 2 druhy obojživelníků a plazů, 4 druhy ryb, 8 druhů bezobratlých, 13 druhů rostlin vodních a 23 druhů rostlin suchozemských. Pro tyto druhy platí zákaz jejich dovozu a převozu v rámci EU, uvádění na trh, zákaz držení, chovu, přepravy, rozmnožování a vypouštění do volné přírody. ČR přijala tento celounijní seznam a zákonem č. 364/2021 Sb. implementovala předpisy EU do znění některých zákonů týkajících se hospodaření s rostlinami a volně žijícími živočichy, ochrany životního prostředí apod. (zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o myslivosti, zákon o rybářství, lesní zákon, vodní zákon, zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon o rostlinolékařské péči). Jak uvedeno, novela se týkala i zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. Na jejím základě vyšla ve sbírce zákonů vyhláška č. 454/2021 Sb., která s účinností od 1. ledna 2022 stanovuje seznam živočichů vyžadujících regulaci. To znamená možnost celoročního lovu (usmrcování) těchto druhů: husice nilská, mýval severní, norek americký, nutrie říční, psík mývalovitý a ondatra pižmová. I když se nejedná o lovnou zvěř, ale o živočichy vyžadující regulaci, uživatel honitby musí zajistit pro lovce povolenku k lovu obsahující stejné náležitosti jako pro lovnou zvěř. 

Za zmínku stojí, že v této souvislosti vznikla před časem iniciativa některých poslanců za vytvoření národního seznamu invazních druhů, i když Nařízení EU č. 1143/2014 neukládá členským zemím žádnou takovou povinnost, jedná se pouze o dobrovolnou možnost. A tak tito poslanci, ve snaze být papežštější než papež, vypracovali seznam, na kterém se objevily běžné, ale i významné druhy jako např. muflon, kamzík, jelen sika, koza bezoárová, pstruh duhový, amur, siven, akát, modřín, borovice černá, řepa cukrovka, ořešák, kaštan apod. Jedná se skutečně o nepůvodní druhy, ale zároveň o druhy hospodářsky cenné, o které bychom neradi naši přírodu ochudili. Lze s uspokojením konstatovat, že po projednání ve výboru pro životní prostřední i zemědělském výboru Poslanecké sněmovny byly tyto návrhy odmítnuty. Tak ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a hospodářů v krajině (rybáři, myslivci, včelaři, zahrádkáři, lesníci a další) se podařilo prosadit do českých zákonů implementaci evropských nařízení z oblasti invazních nepůvodních druhů pouze v základním rozsahu tak, jak bylo uvedeno na úvod tohoto článku.

                                                                                                                            Ing.Jindřich Trpák

Topinambury Bolševník velkolepý
Křídlatka japonská Netykavka žláznatá

Rak pruhovanýNosál červený

Mýval severní

Norek americký

Veverka popelavá