Jak již z názvu spolku vyplývá, jednalo se původně o dvě honitby, na kterých byl výkon práva myslivosti provozován odděleně až do roku 1978, kdy došlo k jejich sloučení.

V předválečném období vykonával myslivost vlastník pozemku, který většinou zaměstnával lovecký personál. Tak tomu bylo i v Klecanech, kdy nadlesní pan Dřevíkovský zajišťoval mysliveckou činnost na pozemcích pana Beniese. Po druhé světové válce bylo, na základě zákona o myslivosti z roku 1947, právo myslivosti vázáno i nadále na vlastnictví honebního pozemku, ale kromě vlastních vznikaly i společenstevní honitby vytvořené ze souvislých pozemků různých vlastníků v rámci katastrálního území obce. Zákon stanovil minimální výměru honitby na 200 hektarů u vlastních a 150 hektarů u společenstevních. Představitelem společenstevní honitby byl honební výbor, který mohl provozovat myslivost ve vlastní režii nebo honitbu pronajmout.

 

historie 1

 

Tak tomu bylo i v případě honitby Zdiby, kdy po Závodním mysliveckém klubu Tatra – Smíchov získala v roce 1953 honitbu do nájmu Lidová myslivecká společnost Zdiby při JZD Zdiby. Celková výměra honitby činila 730 hektarů a počet členů společnosti byl 11. Předsedou byl Jaroslav Brzobohatý a mysliveckým hospodářem František Trpák. V průběhu let došlo několikrát k úpravě hranic honitby. V roce 1962 byla přičleněna část honitby Chabry o výměře 69 hektarů a zároveň přijato 5 členů z MS Chabry a v roce 1973 pak bylo přičleněno 251 hektarů ze zaniklé honitby Státního statku hlavního města Prahy v Bohnicích a přijato 5 členů z MS ČKD – Troja, který honitbu do té doby provozoval. Po všech těchto úpravách, které v honitbě nastaly, obhospodařovalo Myslivecké sdružení Zdiby 1 050 hektarů a mělo 24 členů.

 

Slučování se nevyhnulo ani MS Klecany, kdy v roce 1958 došlo ke sloučení s řežskou honitbou. Sdružení pak obhospodařovalo 628 hektarů honební plochy a mělo 24 členů. Předsedou byl Václav Macal a mysliveckým hospodářem Josef Šubrt.

 

historie 2

 

K největšímu zásahu do mysliveckého hospodaření došlo v roce 1978, kdy byly sloučeny honitby Zdiby, Klecany a část honitby Vodochody. Vznikla tak honitba o výměře 2 021 hektarů, na které vykonávalo myslivost nové Myslivecké sdružení Zdiby - Klecany s 50 členy. Předsedou se stal Václav Macal a mysliveckým hospodářem František Trpák. V takto vytvořené velké honitbě byly stanoveny normované kmenové stavy lovné zvěře takto:

 

ZAJÍC Zdiby 295 kusů
Klecany 214 kusů
Vodochody 100 kusů
  Celkem 609 kusů

 

BAŽANT Zdiby 177 kusů
Klecany 130 kusů
Vodochody 50 kusů
  Celkem 357 kusů

 

KOROPTEV Zdiby 500 kusů
Klecany 370 kusů
Vodochody 90 kusů
  Celkem 960 kusů

 

SRNČÍ Zdiby 18 kusů
Klecany 6 kusů
Vodochody 2 kusů
  Celkem 26 kusů

 

Pro srovnání, jarní sčítané stavy v roce 1978 činily: zajíc 546 kusů, bažant 601 kusů, koroptev 777 kusů a srnčí 36 kusů. Dá se říci, že i po započítání koeficientu přírůstku u jednotlivých druhů zvěře se začínal projevovat úbytek u zajíce a hlavně u koroptve, který se v následujících letech ještě dále prohloubil. Přesto se jednalo o docela dobře zazvěřenou honitbu. Porovnáme-li tento stav se současností, zjišťujeme, že skladba zvěře se změnila. Koroptev z naší honitby takřka vymizela a kvůli nízkým stavům se již několik let nepořádají hony na drobnou zvěř. U zajíce a bažanta se soustřeďujeme alespoň na zachování této zvěře v honitbě, a to formou hájení, přikrmování a tlumení škodné, u bažanta též vypouštění dospělé zvěře z umělých chovů. I přes vzrůstající negativní vlivy na životní prostředí se zatím neprojevuje úbytek u srnčí zvěře, naopak u zvěře černé došlo k prudkému nárůstu stavů. Důsledkem jsou škody na drobné zvěři, zemědělských plodinách i nehonebních pozemcích.

 

historie 3

 

S ohledem na nový občanský zákoník došlo v roce 2015 k transformaci Mysliveckého sdružení na Myslivecký spolek Zdiby – Klecany, který v současnosti vykonává právo myslivosti v pronajaté honitbě o celkové výměře 1 713 hektarů (stav k roku 2000). Spolek měl k datu konání výroční schůze 25. 2. 2016 celkem 26 členů, 7 členný výbor a 3 člennou kontrolní komisi. Předsedou je JUDr. Václav Holý a mysliveckým hospodářem Antonín Matějka.

 

Dá se říci, že historie MS Zdiby – Klecany odráží v průběhu let události celé české myslivosti. Jak již bylo uvedeno, spolek si prošel obdobím slučování, kdy zásahem státních orgánů se vytvářely nové stále větší honitby z důvodu ubývání honební plochy, vlivem sídlištní zástavby či budování dálnic a též kvůli stále větším lánům scelených polí, kdy na velké ploše byla pěstována monokultura rostlin s dopadem na stavy lovné zvěře. Za zmínku stojí též fakt, že po roce 1989 došlo v některých případech k opětovnému rozdělení honiteb z důvodu změny majetkových poměrů u zemědělské půdy. Pozitivním jevem je, že po období, kdy rozhodující slovo v mysliveckém hospodaření měl uživatel zemědělské půdy, což byla většinou JZD a státní statky, se situace vrátila k přirozenému stavu, kdy toto slovo má vlastník pozemku.

 

historie 4

 

Bez ohledu na politickou situaci byli myslivci v Klecanech, Zdibech i okolí vždy hospodáři se zvěří a ochránci přírody. Aktivně pomáhali v obcích, zemědělských a lesních organizacích při brigádách, pořádali kulturní akce, jako jsou plesy, výstavy, publikovali články v časopisech, přispívali k výchově mládeže v kroužcích mladých přátel myslivosti a ochrany přírody či v poslední době populárních “Procházkách s myslivcem“. V těchto činnostech chceme i nadále pokračovat.