Informace o zpracování osobních údajů

 
 
Myslivecký spolek Zdiby – Klecany se sídlem Vltavská 240, 250 68 Husinec, IČ spolku: 75069741,  (dále jen „Správce“) tímto informuje své členy,   myslivecké hosty a ostatní subjekty zúčastněné na činnostech spolku, o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
 
Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou. 

Kontaktní údaje Správce 

Korespondenční adresa: Vltavská 240, 250 68 Husinec
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní osoba: JUDr. Václav Holý,  Vltavská 240, 250 68 Husinec

1. Účely zpracování osobních údajů 

a) zachování a ochrana přírody, krajiny a zvěře a včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot,
b) společné provádění myslivosti, která je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, 
c) práce s dětmi a mládeží se zaměřením na prohlubování zájmu mládeže o myslivost,
 
d) naplňování poslání spolku podle jeho stanov, popř. další činnosti stanovené obecně závazným právním předpisem,
e) vedlejší hospodářská činnost,
f) pořádání kulturních a sportovních mysliveckých akcí.
 
a) plnění zákonných povinností Správce 
• identifikace a kontrola lovců při společných honech, kontrola střelců na sportovních akcích dle zákona  o myslivosti a zákona o zbraních a střelivu.;
b) oprávněný zájem Správce 
• myslivost
 

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje, jež byly Správci předány s vědomím subjektu (jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje,  rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození,  místo narození,  pohlaví,  trvalý nebo jiný pobyt,  státní občanství, údaje, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, lovecký lístek, průkaz původu psa, doklady o složených zkouškách )

3. Doba zpracovávání osobních údajů

Pro účely uvedené pod písm. a) výše 

Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání spolku. 

 

4. Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech Subjekt a 

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných činovníků.Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích. 

Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími myslivost.

 

Subjekt může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to: 

- elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci; 

- telefonicky na čísle uvedeném výše v této informaci; 

- písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci. 

 

Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Subjekt má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje zpracovává, je povinen poskytnout subjektu bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu může Správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií. 

Subjekt má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení. 

Subjekt  má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů: 

- Subjekt popírá přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

- zpracování osobních údajů je protiprávní, subjekt  odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; 

- Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

- Subjekt  uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, 

 

Na žádost subjektu a Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů: 

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

- Subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 

- Subjekt vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo Subjekt  vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; 

- osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; 

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje; 

- osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti učiněnou přímo dítěti. 

 

Právo na přenositelnost osobních údajů 

Subjekt  má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek: 

- osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu Subjekt a; 

- jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného Subjekt em; nebo 

- zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt , nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Subjekt a. 

 

Právo vznést námitku 

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce má Subjekt  právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu , nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Vyřizování žádostí Subjekt ů při uplatnění jejich práv u Správce 

Správce umožňuje subjektům podání žádostí v různých formách, jež se primárně budou odvíjet od vztahu mezi Správcem a subjektem (písemným formulářem, elektronicky). O opatřeních přijatých na základě žádosti informuje Správce do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena. 

 

Právo podat stížnost 

Úřadu pro ochranu osobních údajů: 

- elektronicky na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n; 

- telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo 

- písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 

 

případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

 

5. Příjemci osobních údajů 

Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Správcem pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností Správce a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Správci Subjekt em a/nebo na základě oprávněného zájmu Správce. 

 

Takovými příjemci jsou zejména:

a) spolupracující myslivecké organizace; 

b)  orgány státní správy myslivosti.