Informace o zpracování osobních údajů

 
 
Myslivecký spolek Zdiby – Klecany se sídlem Vltavská 240, 250 68 Husinec, IČ spolku: 75069741,  (dále jen „Správce“) tímto informuje své členy,   myslivecké hosty a ostatní subjekty zúčastněné na činnostech spolku, o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
 
Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou. 

Kontaktní údaje Správce 

Korespondenční adresa: Vltavská 240, 250 68 Husinec
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní osoba: JUDr. Václav Holý,  Vltavská 240, 250 68 Husinec

1. Účely zpracování osobních údajů 

a) zachování a ochrana přírody, krajiny a zvěře a včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot,
b) společné provádění myslivosti, která je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, 
c) práce s dětmi a mládeží se zaměřením na prohlubování zájmu mládeže o myslivost,
 
d) naplňování poslání spolku podle jeho stanov, popř. další činnosti stanovené obecně závazným právním předpisem,
e) vedlejší hospodářská činnost,
f) pořádání kulturních a sportovních mysliveckých akcí.
 
a) plnění zákonných povinností Správce 
• identifikace a kontrola lovců při společných honech, kontrola střelců na sportovních akcích dle zákona  o myslivosti a zákona o zbraních a střelivu.;
b) oprávněný zájem Správce 
• myslivost
 

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje, jež byly Správci předány s vědomím subjektu (jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje,  rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození,  místo narození,  pohlaví,  trvalý nebo jiný pobyt,  státní občanství, údaje, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, lovecký lístek, průkaz původu psa, doklady o složených zkouškách )

3. Doba zpracovávání osobních údajů

Pro účely uvedené pod písm. a) výše 

Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání spolku. 

 

4. Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech Subjekt a 

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných činovníků.Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích. 

Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími myslivost.

 

Subjekt může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to: 

- elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci; 

- telefonicky na čísle uvedeném výše v této informaci; 

- písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci. 

 

Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Subjekt má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje zpracovává, je povinen poskytnout subjektu bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu může Správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií. 

Subjekt má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení. 

Subjekt  má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů: 

- Subjekt popírá přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

- zpracování osobních údajů je protiprávní, subjekt  odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; 

- Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

- Subjekt  uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, 

 

Na žádost subjektu a Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů: 

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

- Subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 

- Subjekt vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo Subjekt  vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; 

- osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; 

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje; 

- osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti učiněnou přímo dítěti. 

 

Právo na přenositelnost osobních údajů 

Subjekt  má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek: 

- osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu Subjekt a; 

- jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného Subjekt em; nebo 

- zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt , nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Subjekt a. 

 

Právo vznést námitku 

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce má Subjekt  právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu , nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Vyřizování žádostí Subjekt ů při uplatnění jejich práv u Správce 

Správce umožňuje subjektům podání žádostí v různých formách, jež se primárně budou odvíjet od vztahu mezi Správcem a subjektem (písemným formulářem, elektronicky). O opatřeních přijatých na základě žádosti informuje Správce do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena. 

 

Právo podat stížnost 

Úřadu pro ochranu osobních údajů: 

- elektronicky na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n; 

- telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo 

- písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 

 

případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

 

5. Příjemci osobních údajů 

Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Správcem pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností Správce a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Správci Subjekt em a/nebo na základě oprávněného zájmu Správce. 

 

Takovými příjemci jsou zejména:

a) spolupracující myslivecké organizace; 

b)  orgány státní správy myslivosti.

 

mapa honitby big

 

 

Podle mysliveckého slovníku naučného je myslivecká latina slovní nebo výtvarné zobrazení lovu, lovce či zvěře, které více či méně neodpovídá skutečnosti, ale na první pohled může působit věrohodně. Jejím účelem je potěšit, pobavit, rozesmát a má být podávána tak, aby i laik nakonec poznal, že se jedná pouze o „latinu“. Nesmí obsahovat nemožné, a proto známé příhody barona Prášila nejsou latinou, ale spíše fantazií.

 

 

 

Neexistuje jen myslivecká latina, ale také latina rybářská či houbařská. Tak, jako se rybáři chlubí, že ulovili „tááákhle“ velkou rybu, točí se i myslivecká latina kolem kapitálních úlovků, střeleckého umění či neuvěřitelných vlastností loveckých psů.

 

 

 

Myslivecká latina je proto především obsahem mysliveckého humoru, mysliveckých vtipů. Například: Parta myslivců se dohaduje, kdo řekne největší lež. Jeden lovec tvrdí, že jednou ranou střelil deset kachen. „Jak jsem to dokázal? Při výstřelu jsem zakroužil hlavní pušky, broky měly větší rozptyl, a proto zasáhly tolik kachen“. „To může být pravda“, zhodnotí ostatní. Druhý se chlubí, že jednou kulí skolil pět divočáků: „Počkal jsem, až byli pěkně v zákrytu, a pak stačilo jen stisknout spoušť“. „To také může být pravda“, praví další myslivci. Třetí pak dává k lepšímu: „Po úspěšném lovu jsem si řekl, že bych to mohl oslavit. Vyndám láhev z brašny, otevřu ji, přivoním, a pak jsem si to rozmyslel a vrátil ji zpět do brašny“. A ostatní mají jasno: „To je největší lež, jakou jsme slyšeli“.

 

 

 

Nebo: Myslivci přijde pod posed krásný jelen šestnácterák. Myslivec však nevystřelí a jelen mizí v lese. „Proč jsi nestřílel?“, diví se kolega myslivec, když tuto historku slyší. „Ále, i kdybych se trefil, stejně by mi to nikdo nevěřil“. A jeden stručný nakonec: „Pepo, dneska ti volala ta kachna, co jsi ji byl minulou neděli lovit“.

 

 

 

Myslivecká latina je stará jako lov sám a zůstala součástí mysliveckých zvyků dodnes. Velkou měrou k ní jedinečným způsobem přispěl Josef Lada, jehož veselé, roztomilé obrázky si zamilovali mnozí myslivci, i když si z nich mnohdy s oblibou „střílí“.

 

 

 

 

 

                                                                                          Ing.Jindřich Trpák

 

Jak již z názvu spolku vyplývá, jednalo se původně o dvě honitby, na kterých byl výkon práva myslivosti provozován odděleně až do roku 1978, kdy došlo k jejich sloučení.

V předválečném období vykonával myslivost vlastník pozemku, který většinou zaměstnával lovecký personál. Tak tomu bylo i v Klecanech, kdy nadlesní pan Dřevíkovský zajišťoval mysliveckou činnost na pozemcích pana Beniese. Po druhé světové válce bylo, na základě zákona o myslivosti z roku 1947, právo myslivosti vázáno i nadále na vlastnictví honebního pozemku, ale kromě vlastních vznikaly i společenstevní honitby vytvořené ze souvislých pozemků různých vlastníků v rámci katastrálního území obce. Zákon stanovil minimální výměru honitby na 200 hektarů u vlastních a 150 hektarů u společenstevních. Představitelem společenstevní honitby byl honební výbor, který mohl provozovat myslivost ve vlastní režii nebo honitbu pronajmout.

 

historie 1

 

Tak tomu bylo i v případě honitby Zdiby, kdy po Závodním mysliveckém klubu Tatra – Smíchov získala v roce 1953 honitbu do nájmu Lidová myslivecká společnost Zdiby při JZD Zdiby. Celková výměra honitby činila 730 hektarů a počet členů společnosti byl 11. Předsedou byl Jaroslav Brzobohatý a mysliveckým hospodářem František Trpák. V průběhu let došlo několikrát k úpravě hranic honitby. V roce 1962 byla přičleněna část honitby Chabry o výměře 69 hektarů a zároveň přijato 5 členů z MS Chabry a v roce 1973 pak bylo přičleněno 251 hektarů ze zaniklé honitby Státního statku hlavního města Prahy v Bohnicích a přijato 5 členů z MS ČKD – Troja, který honitbu do té doby provozoval. Po všech těchto úpravách, které v honitbě nastaly, obhospodařovalo Myslivecké sdružení Zdiby 1 050 hektarů a mělo 24 členů.

 

Slučování se nevyhnulo ani MS Klecany, kdy v roce 1958 došlo ke sloučení s řežskou honitbou. Sdružení pak obhospodařovalo 628 hektarů honební plochy a mělo 24 členů. Předsedou byl Václav Macal a mysliveckým hospodářem Josef Šubrt.

 

historie 2

 

K největšímu zásahu do mysliveckého hospodaření došlo v roce 1978, kdy byly sloučeny honitby Zdiby, Klecany a část honitby Vodochody. Vznikla tak honitba o výměře 2 021 hektarů, na které vykonávalo myslivost nové Myslivecké sdružení Zdiby - Klecany s 50 členy. Předsedou se stal Václav Macal a mysliveckým hospodářem František Trpák. V takto vytvořené velké honitbě byly stanoveny normované kmenové stavy lovné zvěře takto:

 

ZAJÍC Zdiby 295 kusů
Klecany 214 kusů
Vodochody 100 kusů
  Celkem 609 kusů

 

BAŽANT Zdiby 177 kusů
Klecany 130 kusů
Vodochody 50 kusů
  Celkem 357 kusů

 

KOROPTEV Zdiby 500 kusů
Klecany 370 kusů
Vodochody 90 kusů
  Celkem 960 kusů

 

SRNČÍ Zdiby 18 kusů
Klecany 6 kusů
Vodochody 2 kusů
  Celkem 26 kusů

 

Pro srovnání, jarní sčítané stavy v roce 1978 činily: zajíc 546 kusů, bažant 601 kusů, koroptev 777 kusů a srnčí 36 kusů. Dá se říci, že i po započítání koeficientu přírůstku u jednotlivých druhů zvěře se začínal projevovat úbytek u zajíce a hlavně u koroptve, který se v následujících letech ještě dále prohloubil. Přesto se jednalo o docela dobře zazvěřenou honitbu. Porovnáme-li tento stav se současností, zjišťujeme, že skladba zvěře se změnila. Koroptev z naší honitby takřka vymizela a kvůli nízkým stavům se již několik let nepořádají hony na drobnou zvěř. U zajíce a bažanta se soustřeďujeme alespoň na zachování této zvěře v honitbě, a to formou hájení, přikrmování a tlumení škodné, u bažanta též vypouštění dospělé zvěře z umělých chovů. I přes vzrůstající negativní vlivy na životní prostředí se zatím neprojevuje úbytek u srnčí zvěře, naopak u zvěře černé došlo k prudkému nárůstu stavů. Důsledkem jsou škody na drobné zvěři, zemědělských plodinách i nehonebních pozemcích.

 

historie 3

 

S ohledem na nový občanský zákoník došlo v roce 2015 k transformaci Mysliveckého sdružení na Myslivecký spolek Zdiby – Klecany, který v současnosti vykonává právo myslivosti v pronajaté honitbě o celkové výměře 1 713 hektarů (stav k roku 2000). Spolek měl k datu konání výroční schůze 25. 2. 2016 celkem 26 členů, 7 členný výbor a 3 člennou kontrolní komisi. Předsedou je JUDr. Václav Holý a mysliveckým hospodářem Antonín Matějka.

 

Dá se říci, že historie MS Zdiby – Klecany odráží v průběhu let události celé české myslivosti. Jak již bylo uvedeno, spolek si prošel obdobím slučování, kdy zásahem státních orgánů se vytvářely nové stále větší honitby z důvodu ubývání honební plochy, vlivem sídlištní zástavby či budování dálnic a též kvůli stále větším lánům scelených polí, kdy na velké ploše byla pěstována monokultura rostlin s dopadem na stavy lovné zvěře. Za zmínku stojí též fakt, že po roce 1989 došlo v některých případech k opětovnému rozdělení honiteb z důvodu změny majetkových poměrů u zemědělské půdy. Pozitivním jevem je, že po období, kdy rozhodující slovo v mysliveckém hospodaření měl uživatel zemědělské půdy, což byla většinou JZD a státní statky, se situace vrátila k přirozenému stavu, kdy toto slovo má vlastník pozemku.

 

historie 4

 

Bez ohledu na politickou situaci byli myslivci v Klecanech, Zdibech i okolí vždy hospodáři se zvěří a ochránci přírody. Aktivně pomáhali v obcích, zemědělských a lesních organizacích při brigádách, pořádali kulturní akce, jako jsou plesy, výstavy, publikovali články v časopisech, přispívali k výchově mládeže v kroužcích mladých přátel myslivosti a ochrany přírody či v poslední době populárních “Procházkách s myslivcem“. V těchto činnostech chceme i nadále pokračovat.

Nadpis

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras urna magna, bibendum eget lorem eu, vehicula feugiat metus. Sed rhoncus lectus nec justo tristique, quis interdum justo fringilla. Ut a venenatis nulla, vitae tincidunt diam. Proin placerat eu lectus ac consectetur. Quisque lectus ligula, placerat nec libero non, imperdiet aliquet nibh. Phasellus massa ante, mattis nec ipsum rutrum, luctus sodales nisl. Etiam dictum faucibus sollicitudin. Aliquam posuere justo velit, quis egestas lacus sagittis bibendum. Duis mollis eget lectus eget porta. Cras pellentesque sem euismod, facilisis urna sit amet, rhoncus odio. Donec ac diam non lectus pulvinar varius. Nam malesuada ac ante at lacinia. Curabitur fermentum ut eros vel suscipit. Cras non turpis a ex efficitur varius sollicitudin quis nisl. Sed pretium mauris velit, eget suscipit metus sollicitudin ac.

Cras vel auctor ex. Ut non tempus lacus. Aliquam molestie malesuada purus ac maximus. Nulla eleifend porttitor molestie. Duis mollis varius ipsum, et sagittis lectus posuere at. Aenean varius condimentum est eu luctus. Nulla vel hendrerit justo, et iaculis eros. Cras blandit vehicula quam, tincidunt suscipit nulla bibendum eu. Etiam a hendrerit justo, nec ornare metus. Aliquam tristique dui vel nulla vestibulum, vel ultricies massa aliquet.

Nullam vitae sollicitudin urna. Integer pretium, ipsum et posuere imperdiet, libero turpis hendrerit lorem, vitae faucibus quam nisi vitae justo. Nam ac metus est. Nam dignissim, nulla in auctor egestas, massa risus varius lorem, a elementum tellus quam non arcu. Donec fringilla euismod eros sit amet tristique. Donec tincidunt nunc non commodo consectetur. Etiam ut turpis vehicula lectus consequat pharetra eget a elit. Quisque blandit id nunc sed posuere. Aliquam dignissim erat quis fringilla feugiat. Mauris et nisi tellus.

Nam eros lorem, sagittis vel vulputate nec, pharetra sed eros. Sed ac magna eros. Donec eget mi malesuada nisl commodo molestie. Fusce in vehicula mi, sit amet auctor diam. Fusce laoreet imperdiet diam, id auctor nibh finibus sollicitudin. Integer porttitor sem a finibus maximus. Quisque eleifend ex eget nisl faucibus, eget molestie quam auctor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Phasellus ac eleifend ipsum. Integer congue ante eleifend urna dictum, vitae tempor nunc commodo. Vivamus sem libero, lacinia eu dapibus eu, consequat dignissim sapien. In hac habitasse platea dictumst.

Etiam elementum vehicula ligula, at semper sem iaculis condimentum. Aenean iaculis sagittis nibh, sit amet venenatis nibh placerat sit amet. Quisque euismod, mi in commodo lobortis, purus turpis varius magna, quis accumsan risus justo eget tortor. Pellentesque aliquet mi vel diam fringilla suscipit ut vel est. Pellentesque viverra, mi ut pulvinar laoreet, nisi mi semper urna, non tempus dui nulla id nunc. Maecenas sed risus lobortis, tempus augue id, accumsan ligula. Donec vestibulum ligula blandit massa pulvinar lacinia. Mauris non metus at nisi molestie tempus sit amet sit amet lectus. Donec erat nulla, pellentesque eu lectus vitae, malesuada iaculis nibh. Ut eget lobortis arcu.

Curabitur in ligula consequat, scelerisque nulla in, mollis tortor. Morbi pellentesque leo non tellus aliquam, a tempus urna dignissim. Morbi mauris risus, aliquam ut dui non, aliquam tempus purus. Pellentesque faucibus, ligula lobortis rhoncus gravida, purus enim consectetur velit, ornare interdum lacus nibh interdum orci. Cras aliquam, odio et ornare aliquet, lacus odio faucibus dui, id dignissim turpis nunc sed arcu. Donec sit amet venenatis tortor. Vivamus ex ligula, vulputate eget sodales at, lobortis non enim. Integer elementum in eros vitae gravida.

Vivamus non mi arcu. Sed laoreet metus et ante mollis, vitae ultrices libero interdum. Nunc congue sed arcu vel molestie. Cras elit ligula, finibus quis nisi nec, consequat luctus sapien. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aenean eleifend quis felis quis tincidunt. Duis eget felis facilisis, varius lorem sed, malesuada quam. Proin egestas fermentum luctus. In blandit dolor id quam imperdiet, ut rutrum mi mattis. Cras eu arcu massa. Vivamus ultricies urna ac diam semper, vel bibendum elit bibendum. Aliquam elit odio, tristique non commodo a, lacinia accumsan sem.

Nunc mattis iaculis pharetra. Vestibulum placerat ex sit amet dui vehicula imperdiet. Nunc quis vehicula nisi, non tempus orci. Vestibulum eget diam aliquet, tincidunt ligula ac, auctor enim. In elit purus, venenatis vitae mi ac, sodales facilisis quam. Donec sed malesuada nulla. Etiam vestibulum dignissim risus, ut laoreet massa lacinia eget. Ut purus elit, aliquam at fringilla non, fringilla vel nunc. Sed at posuere quam. Sed id accumsan ex. Phasellus non facilisis leo, nec rhoncus nisi. Vestibulum posuere purus vitae eros interdum feugiat.

Aenean porttitor placerat leo, quis posuere sem ultrices sed. Sed sit amet leo maximus, tristique sapien id, dignissim neque. Fusce vitae vulputate sapien. Phasellus vulputate dignissim maximus. Quisque congue est laoreet quam vehicula, ac tristique tellus laoreet. Donec nulla sapien, commodo non tincidunt vitae, faucibus ut ex. Vestibulum volutpat vulputate volutpat. Nullam suscipit ligula in luctus varius. Ut eget vulputate metus, ac suscipit urna. Pellentesque sit amet pretium erat, sit amet pulvinar risus. Mauris sed turpis bibendum, tincidunt magna eget, rutrum nisl. Aliquam in lacinia lacus. Morbi nunc erat, finibus non dictum non, mollis id quam.

Ut rhoncus luctus lacus, vitae ultricies orci luctus sed. Nulla facilisi. In porta condimentum elit nec mattis. Vestibulum semper ut erat sit amet pretium. Cras vel ligula lorem. Suspendisse dapibus lobortis felis eget vehicula. Donec convallis sem et risus rutrum tempor sed id nisi.

Vygenerováno 10 odstavců, 871 slov, 5823 bytů Lorem Ipsum