Tak jako v domácnostech či obcích nastává pod dlouhé zimě čas jarního úklidu, tak i myslivcům nastávají pravidelné jarní povinnosti v honitbě. Týká se to především krmných zařízení, jako jsou bažantí zásypy či srnčí krmelce. Je nezbytně nutné nejprve odstranit zbytky nespotřebovaného krmiva, upravit okolí a pak tato zařízení dezinfikovat vápnem. Tím se zabrání šíření choroboplodných zárodků a plísní, pro které by nastávající oteplování vytvářelo ve zbytcích krmiva, někdy znečištěných trusem zvěře, ideální podmínky. Při této příležitosti je vhodné provést potřebné opravy jak na zastřešení, tak vlastní konstrukci krmelce, na kterém se podepsalo nepříznivé zimní počasí či zvěř. Divoká prasata dokážou při svých výpravách za potravou poškodit či zcela zničit nejeden krmelec. Přestože se může zdát, že do začátku dalšího období přikrmování zvěře je dostatek času, bývá dobrým zvykem vykonat tyto práce během jara, aby zařízení byla připravena včas a v honitbě byl pro další měsíce potřebný klid pro zvěř hnízdící a vyvádějící mláďata.
Další povinností myslivců je oprava, obnova a budování nových pachových ohradníků. Je jasné, že některé opěrné kůly v blízkosti komunikací v zimě značně utrpěly, a tak je třeba provést jejich náhradu, současně s nastříkáním pěny s účinnou odpuzující látkou. I když na podzim a v zimě došlo k několika střetům motorových vozidel se zvěří, a to i v místech kde jsou pachové ohradníky nainstalovány, naše zkušenost s nimi je pozitivní. Dá se říct, že při včasné a pravidelné aplikaci nástřiku jsou pachové ohradníky velmi účinné, hlavně proti srnčí zvěři. Pro černou zvěř to již tak jednoznačně neplatí. Přesto v místech, kde černá zvěř působí značné škody, či dle názoru lidí ohrožuje obyvatele, aplikují myslivci speciální nástřik proti divočákům, jak to nedávno provedli v Klecanech v oblasti u klecanského háje a na cestě do Klecánek. V těchto místech však musí lidé strpět nepříjemný zápach odpuzující látky. Budou- li však vyvážet biologický odpad za ploty a tak divočáky lákat, uvedená opatření se minou účinkem.
Mezi každoroční povinnosti patří též jarní sčítání zvěře. Nasčítané stavy nám vypovídají o skutečných počtech zvěře v honitbě, o zimních ztrátách a zároveň slouží k mysliveckému výkaznictví a plánování.
Duben bývá nazýván měsícem lesů. Nejčastěji v tomto měsíci provádějí lesáci výsadbu stromků na pasekách či holinách po kůrovcové kalamitě. Aby členové našeho mysliveckého spolku přispěli ke zlepšení životního prostředí v příměstské oblasti, zúčastnili se po dohodě s Lesy HMP výsadby v lokalitě Bohnice.
Jak již bylo řečeno, jarní období rozhoduje o přírůstcích lovné zvěře a tím o úspěchu lovecké sezony na podzim. Samozřejmě velmi záleží na dobrém počasí, ale důležitý je také klid na polích a lesních pozemcích. Žádáme proto všechny, kteří vstupují do honitby, aby svou činností neplašili zvěř, a hlavně své psí miláčky nepouštěli volně bez dozoru, a to nejen proto, že je to zakázáno zákonem a obecní vyhláškou, ale zejména proto, aby i touto formou přispěli k ochraně přírody.