Pasování na myslivce patří mezi historické slavnostní ceremoniály, při němž byl vyučený myslivecký mládenec prohlášen za svobodného myslivce.

Předcházelo mu nejméně tříleté učení u tzv. mysliveckého principála a následná veřejná zkouška před zkušebními komisaři. Po úspěšné zkoušce byl myslivecký mládenec, po vzoru přijímání mezi rytíře, pasován na myslivce a byly mu předány lovecký tesák, trubka a výuční list, jako doklad kvalifikace. V určitém období, po vzniku odborných škol, bylo pasování změněno na přijímání mezi myslivce, v současnosti jsme se zase vrátili k původnímu názvu. Kromě pasování na myslivce známe též pasování na lovce některého druhu trofejové zvěře např. jelena, které se provádí po ulovení prvního kusu této zvěře.
Zájemce o myslivost musí absolvovat kurz uchazečů o první lovecký lístek, ve kterém získá teoretické i praktické znalosti ze všech oborů myslivosti a praxe v některé honitbě a potom zkouška před zkušebním senátem. K slavnostnímu zakončení patří pasování na myslivce, které se provádí buď bezprostředně po absolvování kurzu nebo po prvním lovu, kterého se adept zúčastní, či při jiné slavnostní příležitosti, mezi které patří výroční schůze spolku, slavnostní schůze k Červnu – měsíci myslivosti a pod. Pasování provádí buď funkcionář mysliveckého spolku nebo starší zkušený myslivec a to tak, že loveckým tesákem třikrát udeří adepta na levé rameno, přičemž pronáší následující pasovací formuli:
První úder k poctě Hubertově platí, přízeň svou Ti patron náš rač zachovati.
Druhý dávám jménem myslivosti pána, jemuž vděk a úcta budiž vzdána.
Třetí vedu k zdaru české myslivosti, kterou hajme vždy a všude s poctivostí.
Přijímám Tě do řad mysliveckých druhů s přáním „Lovu zdar„ , buď vítán v našem kruhu.
A tak byli na výroční členské schůzi Mysliveckého spolku Zdiby – Klecany 18.4.2019 pasováni na myslivce kolegové Ing. Miroslav Filinger a Martin Zadražil. Pasování předcházelo přezkoušení adeptů z mysliveckých znalostí a dovedností, které se však neslo spíše v žertovném duchu, někdy s použitím i tzv. myslivecké latiny. Následovalo slavnostní pasování, přípitek a předání pasovacího listu.